Objekt lahko v nizkonapetostno oziroma srednjenapetostno distribucijsko omrežje priključimo na tri načine:

  • Px1 shema; sestavni del priključka elektrarne sta priključni vod od obstoječega distribucijskega omrežja do priključno merilne omarice in sama omarica. V kolikor se zraven elektrarne pojavlja tudi lastni odjem (nov ali obstoječ), se elektrarna priključi po eni izmed shem:

 

  • Px2 shema; LO – lasten odjem. Objekt vso proizvedeno energijo odda v omrežje.
  • Px3 shema; se lahko uporabi v primeru, ko obstoječe omrežje za prevzemno prodajnim mestom odjemalca omogoča priklop elektrarne, priključitev pred prevzemno prodajnim mestom pa bi pomenila nesorazmerne stroške za izgradnjo distribucijskega omrežja, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj moči. (navidezna inštalirana moč elektrarne ≤ 0,8 x naročena delovna moč odjema) Objekt v omrežje oddaja le viške.
Na vrh