Ogrevanje stanovanj in poslovnih prostorov ni samo nuja za normalno življenje in delo,  je tudi ekonomska kategorija, ki predstavlja strošek, kot tudi zdravstvena kategorija. Z izpusti CO2 v okolje obremenjuje zrak in vpliva na naše zdravje s škodljivimi trdimi delci (PM10, PM2,5) dušikovih oksidov ter drugih snovi. V mestu Maribor je oskrba s toplotno energijo urejena na različne načine. Zato obstaja več med seboj nepovezanih sistemov. Prav tako je mesto na osnovi energetske karte razdeljeno na cone v katerih je opredeljen prednosten ali pa celo ekskluziven način ogrevanja. V grobem je situacija naslednja:

Večji sistem daljinskega ogrevanja

Največji sistem je sistem daljinskega ogrevanja, ki ga izvaja Energetika Maribor d.o.o., kot javno gospodarska služba. Ta letno proizvede cca. 100.000 MWh toplote. Energetika Maribor je začela s proizvodnjo toplote leta 1980, ko se je zgradil kompleks stanovanjskih blokov na Taboru. Tako tudi odlično pokriva področje Tabora, se širi na Magdaleno in manjše toplovodno omrežje na območju Pristana in Smetanove ulice. Žal pa se sistem daljinskega ogrevanja konča ob železniški progi in ne posega na področje Pobrežja in Tezna. Ta sistem je tudi iz vidika vpliva na okolje zagotovo najprimernejši.

Manjši sistemi dajinskega ogrevanja

V Mariboru je kar nekaj manjših sistemov daljinskega ogrevanja, ki so bili zgrajeni v 70. letih, ko so se v mestu gradila blokovska naselja na Pobrežju, Taboru in na Teznu. Manjši sistemi daljinskega ogrevanja na Taboru so že povezani v sistem mestnega sistema. Sistemi na Pobrežju in na Teznu pa so v lasti etažnih lastnikov, ki pa danes nimajo sredstev za prenovo večinoma dotrajanih, energetsko prevelikih in ekološko spornih kotlovnic. Kotlovnice so velikosti med 3 in 10 MW inštalirane moči.

Individualne kurilnice

Ne nazadnje pa so tukaj še individualne kurilnice, ki kot gorivo uporabljajo različne energente in katerih lastniki dajejo poudarek predvsem ekonomiki ogrevanja, ne pa tudi vplivu dimnih plinov na zrak in okolje.

Na vrh