Slovar izrazov

Pogosta vprašanja

To je električna energija v bloku ur od 00. do 24. ure. Osnovna količinska enota 1 lot tega produkta je 24 MWh. V primeru prehoda iz zimskega na poletni čas je 1 lot enak 23 MWh oziroma 25 MWh v primeru prehoda iz poletnega na zimski čas.

je skupina, katero sestavlja poljubno število uporabnikov elektroenergetskega omrežja z merilnimi mesti, na katera se nanašajo odprte pogodbe o nakupu in prodaji električne energije. Bilančna podskupina je del bilančne skupine.

je obračun bilanc bilančnih skupin, v okviru katerega se določi količine odstopanj, izračunane s primerjavo tržnega plana bilančnih skupin in njihove celotne realizacije. Bilančni obračun vsebuje poleg količin odstopanj tudi finančne vrednosti odstopanj.

je kupoprodajna pogodba o prodaji in nakupu električne energije, ki jo skleneta dobavitelj in upravičeni kupec.

je cena, ki jo kupec električne energije plača za dostop do omrežij in je sestavljena iz omrežnine ter dodatkov k omrežnini, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.

je prenos oz. distribucija električne energije ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj prenosnega oz. distribucijskega omrežja.

je porazdelitev odjema po časovnih enotah v dogovorjenem obdobju, ki jo ponazarja obremenitveni diagram.

je prenos električne energije kupcem po razdeljevalnem omrežju.

je energetsko omrežje od prenosnega omrežja do končnega kupca.

je storitev, s katero dobavitelj zagotovi napajanje kupca z dogovorjeno količino energije v dogovorjenem obdobju, v dogovorjeni kakovosti in v dogovorjeni napajalni točki.

je pravna ali fizična oseba, ki kupcu prodaja energijo.

so tehnično in ekonomsko opredeljene obveznosti za dobavo energije, ki zavezujejo dobavitelja in kupca.

so tehnično in ekonomsko opredeljene obveznosti za dobavo energije, ki zavezujejo sistemskega operaterja, dobavitelja in kupca.

so dodatki, namenjeni za pokrivanje stroškov delovanja agencije za energijo, sprostitve dolgoročnih prenosnih zmogljivosti za prenos zemeljskega plina in stroškov dobaviteljev zaradi neustavitve dobave energije.

z zakonom zagotovljena pravica nelastnika omrežja, da pod znanimi nepristranskimi pogoji uporablja omrežje za prenos električne energije ob dogovorjenem času in za dogovorjeno količino energije.

je električna energija, proizvedena v elektrarnah, ki uporabljajo izključno obnovljive vire energije (sončna energija, hidroenergija ali energija vode, energija vetra, geotermalna energija, biomasa).

so storitve, katerih ključni pogoj je raba energije.

je vsaka oblika proizvedene ali pridobljene energije, namenjene za dobavo ali prodajo.

Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

To je električna energija v bloku ur od 00. do 08. in od 20. do 00. ure. Osnovna količinska enota 1 lot tega produkta je 12 MWh. V primeru prehoda iz zimskega na poletni čas je 1 lot enak 11 MWh oziroma 13 MWh v primeru prehoda iz poletnega na zimski čas.

je kupec, ki kupuje električno energijo za lastno domačo porabo, kar izključuje opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti.

je odjem na nizki napetosti, ki obsega porabo električne energije v stanovanjskih enotah, pripadajočih gospodarskih prostorih in dostopih do njih, če priključna moč ne presega 16 kW.

odpravljanje odstopanj med dejansko obremenitvijo in pogodbeno ali napovedano obremenitvijo.

je največja moč, pri kateri v določenem obdobju končni kupec odjema električno energijo iz omrežja oz. jo proizvajalec dobavlja v omrežje.

največja poraba električne energije v določenem kratkem obdobju, katere pokritje zagotovi dobavitelj.

EZ - energetski zakon
MM - merilno mesto
DO - distribucijskI operater
MT - manjša tarifa
VT - večja tarifa
ET - enotna tarifa

Povzeto po:
Energetskem zakonu, Zakonu o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona in Dopolnitvah pravil za delovanje trga z električno energijo, spletnem slovarju pojmov Javne agencije RS za energijo, Splošnih pogojih družbe Energija plus d.o.o. za sklepanje pogodb o prodaji in nakupu električne energije za poslovne kupce

Ure KT (konična tarifa) so izključno v časih VT, vendar le ob delavnikih od ponedeljka do petka, in trajajo:

- v VS (visoka sezona) 6 ur dnevno,

- v NS (nizka sezona) 4 ure dnevno.

Ure KT so opredeljene na temelju doseženih obremenitev v zadnjem 12 mesečnem obdobju in jih določi in objavi Upravljalec prenosnega omrežja ELEKTRO SLOVENIJA, d.o.o. na internetni strani.

je zapis, ki ga DO posreduje za fakturiranje uporabe omrežja in električne energije.

je mesto, kjer se meri električna energija in je praviloma na prevzemno-predajnem mestu.

Manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0. do 24. ure.

Nizka sezona

je dobava električne energije ranljivim kupcem, katerim bi ustavitev dobave električne energije pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, bivalne razmere, kraj prebivanja, premoženjsko stanje …) nujno potrebna, lahko ogrozila življenje in zdravje kupca in ljudi, ki z njim prebivajo; vsi stroški, ki zato nastanejo pri dobavitelju, se pokrijejo iz cene za uporabo omrežja.

so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo (energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija).

je obračunski element obračuna uporabe omrežja; za merilna mesta z merjeno močjo je določena na podlagi izmerjene konične moči, za merilna mesta brez merjenja moči pa je, s pogodbo o dostopu do omrežja, dogovorjena vrednost moči, ki je na merilnem mestu določena oz. nastavljena z napravo za omejevanje toka in je lahko enaka ali manjša od priključne moči.

je pogodba o dobavi električne energije, ki jo skleneta odgovorni bilančne skupine oz. podskupine in subjekt izravnave odstopanj in definira pripadnost bilančni skupini oz. podskupini. Na vsako primopredajno mesto se lahko nanaša največ ena odprta pogodba.

je sistem povezanih naprav, ki so namenjene prenosu ali distribuciji električne energije do kupcev.

nadomestilo za uporabo omrežja, ki upošteva količino prenesene energije in ustrezni delež stroškov sistemskih storitev.

je približno stalna poraba energije v daljšem obdobju.

To je električna energija v bloku ur od 06. do 22. ure. Osnovna količinska enota 1 lot tega produkta je 16 MWh.

je pogodba o oskrbi oz. Pogodba o prodaji in nakupu električne energije.

imetnik soglasja za priključitev lahko pooblasti dobavitelja električne energije ali uporabnika merilnega mesta ali tretjo osebo (plačnika), da v njegovem imenu posreduje zahteve za spremembe na merilnem mestu.

je pravna ali fizična oseba, ki od dobavitelja kupuje električno energijo, ki ni namenjena lastni-domači rabi za gospodinjstvo.

je podatek, ki kaže na značilnost gospodarskega poslovanja pravne ali fizične osebe, kot so podatki o cenah, sklenjenih pogodbah in njihovi vsebini, obsegu poslovanja in poslovnih rezultatih ipd.

je pravna oseba, ki izdaja splošne pogoje in kupcu v svojem imenu in za svoj račun prodaja električno.

so storitve v regulacijskem območju, potrebne za normalno delovanje elektroenergetskega sistema, kot so regulacija frekvence, regulacija napetosti, vzdrževanje ravnotežja med proizvodnjo in porabo, vodenje sistema, vzpostavljanje sistema po razpadu, razbremenjevanje preobremenjenih vodov, zagotavljanje moči za pokrivanje izgub in zagon izbranih agregatov brez zunanjega napajanja.

je upravni akt, ki ga na podlagi javnega pooblastila izda DO.

je splošni akt, ki določa elemente in način njihove uporabe za prodajo energije tarifnim kupcem glede na vrsto odjema.

je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja odjema ali v omrežje oddaja energijo.

je kupec, ki ima pravico do svobodne izbire dobavitelja energije na trgu in lahko vpliva na dobavne pogoje.

je vozni red izmenjav bilančne podskupine z ostalimi bilančnimi skupinami in podskupinami, ki ga za vsak obračunski interval izračuna organizator trga na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, ter na podlagi evidentiranih bilateralnih pogodb.

Visoka sezona

Večja dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.

je oskrba, za katero v celoti jamči dobavitelj.

je obvestilo o nastanku višje sile, kjer stranka, na strani katere je nastal razlog višje sile, obvesti nasprotno stranko o nastanku le-te, nasprotna stranka pa s povratno informacijo potrdi prejem obvestila.

Niste našli odgovora?
Uporabite iskalnik po vsebinah
Pokličite svetovalce v klicnem centru na številko:
Vsak delavnik med 7:30 in 16:00 uro.
Pošljite elektronsko
sporočilo na:
info@energijaplus.si
Lahko pa nas vprašate tudi preko obrazca (odgovor v 24 urah):
Dovoljujem obdelavo osebnih podatkov
Varstvo osebnih podatkov je za družbo Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato bomo osebne podatke, zbrane na tem obrazcu (ime in priimek, e-naslov, sporočilo), uporabili zgolj za namene kontaktiranja. Z osebnimi podatki ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov.

Upravljavcu podatkov Energija plus d.o.o. dajem, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo mojih osebnih podatkov (ime in priimek, e-naslov, sporočilo) za namene obveščanja o novi ali obstoječi ponudbi, obveščanja in izvedbe nagradnih iger in ugodnosti, sklepanja ali spreminjanja pogodb ter za druge namene neposrednega ali drugega trženja, analitike in statistike. Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega ali spletnega obrazca. Dano privolitev lahko tudi kadarkoli prekličem na katerikoli način (splet, e-pošta, telefon, faks, dopis). Enako velja tudi za zahteve glede prekinitve neposrednega trženja.

Varstvo osebnih podatkov strank je za družbo Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov.

Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.energijaplus.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko posameznik obrne na pooblaščeno osebo: (Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefon: 080 2115, faks: (02) 22 00 651, epošta: info@energijaplus.si).