Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike

Sestava primarnih virov
V skladu z Aktom o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Uradni list RS 28/23) Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2022 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.
 
Modra energija
Modra energija je električna energija, ki je proizvedena iz 100% vodne energije, ki je obnovljivi vir in kot tak ne onesnažuje okolja. Kupci Modre energije imajo izbrani delež električne energije le iz primarnega vira vodne energije.

Tabela 1: Delež sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije Energija plus d.o.o. v letu 2022

Fosilna goriva 52,51%
premog in lignit 28,49%
zemeljski plin 20,71%
naftni derivati 1,08%
nedoločljivo  2,23% 
Jedrsko gorivo 24,67%
Obnovljivi viri 22,82%
vodna energija 12,98%
veter 1,00%
sončna energija 4,47%
geotermalna energija 0,00%
biomasa 4,37%
nedoločljivo 0,00%
SKUPAJ 100,00%
 
Tabela 2: Izpust ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki v letu 2022
 
Ogljikov dioksid (kg/kWh) 0,3781
Radioaktivni odpadki (um/kWh) 740,17
 
 
 
Viri informacij o vplivih na okolje:

Opomba: Pri preračunu so upoštevani nacionalni preostali izpusti ogljikovega dioksida in nacionalna preostala količina radioaktivnih odpadkov v Sloveniji (Vir: https://www.agen-rs.si/izvajalci/elektrika/maloprodajni-trg/objava-sestave-proizvodnih-virov).
 
V primeru spora lahko končni odjemalec le-tega s prodajalcem rešuje na miren način, lahko pa tudi zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem. Postopek reševanja reklamacij, pritožb odjemalcev in alternativnega reševanja sporov je objavljen na www.energijaplus.si.

 

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?